Search the site:

Since 1992, the community Hub of Libraries in Europe!

Striving towards an equitable, democratic and sustainable society

The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations is an independent umbrella association of library, information, documentation and archive associations and institutions in Europe.

EBLIDA (EGCIS) Position Paper now available in Bulgarian

22 March 2012

„Европейският съюз не е само икономически процес или търговска сила, той вече е широко – и правилно възприеман като безпримерен социалиен и културен проект"(European Agenda for Culture in a globalizing World).

Библиотеките в цяла Европа играят важна роля в този „социален и културен проект". Потенциалът на европейските библиотеки за развитието на Европейски съюз, отличаващ се с ценности като уважение към разнообразието, междукултурен диалог, свобода на изразяване, човешко достойнство, солидарност и търпимост все още не е напълно оползотворен.

През последните десетилетия библиотеките се промениха: от административни институции ‐ хранилища на печатни материали ‐ те се превърнаха в привлекателни и оживени градски средища, предлагащи целия спектър от печатна и виртуална информация; средища, в които грижата за потребителя е първостепенна услуга, а безплатният достъп до информация е основен принцип.

Библиотеките на Европа ‐ над 90 000 ‐ провокират идеите и творчеството на гражданите, осигуряват стимулиращо и безопасно място за работа и учене. Професионално подготвеният персонал подпомага тези граждани чрез обучение и насоки в използването на информационни технологии и услуги. Обществените, академичните и националните библиотеки са част от мултикултурното общество. Те са участници в културната индустрия, създавайки свои собствени услуги и продукти. Те формират общоевропейска, глобална мрежа и имат потенциал да вдъхновяват директно и да предлагат подкрепа за други партньори в културната сфера. Библиотеките защитават демократичното, културното, образователното и социалното развитие на Европа.

Гражданите на Европа се нуждаят от:

  1. общоевропейска политика за библиотеките, която надгражда вложените досега инвестиции в библиотеките и ефективно използва вече изградената инфраструктура; 
  2. подкрепа за подобряване на европейската библиотечна мрежа; 
  3. устойчиво финансиране и политическа подкрепа на ниво Европейски съюз (чрез новата програма Култура или нейн еквивалент); 
  4. хармонизирани изключения от авторското право във всички държави членки на ЕС.

Read more

Interested to translate it in your own language?

Please contact Hella Klauser, Chair of EBLIDA EGCIS at klauser@bibliotheksverband.de.

< back to overview
Share this  |